O nás

Jsme česká společnost, zabývající se výhradním dovozem a prodejem převážně značek Asist a Da-Vinci a dalšími.

Společnost Wetra-XT Group byla založena v r. 1997 a v té době získala výhradní zastoupení značky Wetra-XT, Vision France pro Evropu se sortimentem světelných zdrojů a výrobků pro domácnost. V roce 2000 získala také generální zastoupení značky ASIST rovněž pro Evropu. V roce 2005 jsme získali exkluzivní zastoupení značky Da Vinci. Da Vinci je moderní značkou pro nábytek a zároveň je synonymem klasického pečlivého výběru jednotlivých modelových řad kuchyní, ložnicí, drobného nábytku, stolů od jednoduchých až po velké konferenční.

Veškeré zde vystavené zboží máme skladem na našem centrálním skladu v Divišově u Prahy, odkud ho distribuujeme do celé České republiky. Pokud si tedy objednáte, odesíláme rovnou k Vám ze skladu bez zbytečného protahování přepravy posíláním mezi pobočnakmi.

Soutěž o slevy

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
1.1. Obchodními podmínkami se rozumí všeobecné obchodní podmínky internetového portálu www.asist.cz upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem.

1.2. Internetovým portálem se rozumí internetový portál www.asist.cz.

1.3. Provozovatelem se rozumí obchodní společnost WETRA-XT, ČR spol. s.r.o., IČ 256 32 833, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8

1.4. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která navštíví Internetový portál.

1.5. Veškeré další pojmy jsou pro účely Obchodních podmínek definovány přímo v textu obchodních podmínek tak, že jsou psány tučně s velkým písmenem a dále je uveden jejich význam.

II. Asist.cz
2.1. Uživatel má možnost na Internetovém portálu podstoupit soutěž se značkou ASIST.

2.2. Po vyplnění soutěže se uživateli zobrazí internetová stránka zobrazující soutěžní zadání.

III. Smlouva o poskytnutí služeb
3.1. Smlouvou o poskytnutí služeb se provozovatel zavazuje poskytnout Uživateli výsledek soutěže a související služby.

3.2. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena okamžikem, když uživatel odešle registrační formulář a zobrazí se mu soutěžní zadání. 

3.3. Po splnění soutěžního zadání se na Internetovém portálu Uživateli zobrazí výsledek jím absolvované soutěže.

3.4. Uživateli se dále zobrazí informace, že výsledek soutěže mu byl zaslán na registrovaný e-mail a případně další postup k výběru ceny.

IV. Ochrana osobních údajů
4.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele od okamžiku úkonu Uživatele podle bodu 3.4. Obchodních podmínek.

4.2. Ochrana osobních údajů uživatele je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Uživatel souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů toliko pro účely Provozovatele, zpracování a zveřejnění výher soutěže, jakož i pro zaslání Odměny. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu neurčitou.

4.4. Uživatel je povinen uvádět údaje správné, pravdivé a přesné, stejně tak je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně těchto údajů. Uživatel si je vědom toho, že se jedná o poskytnutí dobrovolné.

4.5. Provozovatel, jako správce osobních údajů, může pověřit zpracováním třetí osobu jako zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů bude v takovém případě zveřejněn na internetovém portálu.

4.6. Bude-li se Uživatel domnívat, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem či ochranou soukromého a osobního života Uživatele, je oprávněn požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby Provozovatel závadný stav odstranil. Uživatel se rovněž může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.7. Uživatel je oprávněn požádat Provozovatele o poskytnutí informace ohledně zpracování svých osobních údajů. Provozovatel je oprávněn požadovat za poskytnutí informace dle věty první náhradu nezbytných výdajů.

4.8. Uživatel souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek subjektů spolupracujících s Provozovatelem. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.

V. Autorská práva
5.1. Provozovatel je vlastníkem Internetového portálu.

5.2. Internetový portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel vlastní vykonává veškerá práva vztahující se k Internetovému portálu.

5.3. Obsah internetového portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit, ani k němu vykonávat jiná majetková práva, nedá-li provozovatel k takovému jednání předem písemný souhlas.

VI. Závěrečná ustanovení
6.1. Provozovatel nenese odpovědnost za webové prezentace jiných subjektů, na něž internetový portál odkazuje.

6.2. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.

6.3. Uživatel je vázán Obchodními podmínkami od okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb. Dojde-li ke změně všeobecných obchodních podmínek, je vázán touto změnou ode dne její účinnosti.

6.4. K řešení případných sporů, nebudou-li vyřešeny domluvou, jsou příslušné soudy České republiky.

6.5. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky, zejména prostřednictvím emailu.

6.6. Veškeré problémy související s provozem Internetového portálu a veškeré reklamace ze Smlouvy o poskytnutí služeb lze Provozovateli oznámit na emailové adrese info@asist.cz.

6.7. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2016.

Copyright 2016 asist.cz | Všechny práva vyhrazena